onsdag 7. oktober 2009

Perspektivløs regjeringserklæring satser på mer bilbruk

Det er de store idealene som «rører menneskenes sjel», skaper entusiasme og politisk engasjement. Men entusiasme er et fremmedord for den markedsliberalistiske sosialøkonomen Stoltenberg, en konserndirektør feilplassert som statsminister.

Regjeringas svar på miljø og klima er mer bilkjøring, og finanssvaret er også mer bilkjøring.

I regjeringas erklæring står det under samferdsel på side 42: «I byer og bynære områder betyr det en styrking av vegnettet og jernbanen og en styrking av fylkeskommunenes mulighet til å bygge ut kollektivtrafikken, herunder bybane». Jeg vil likevel framheve det aller første kravet for regjeringa for «byer og bynære områder»: «en styrking av vegnettet». En styrking av vegnettet er både et politisk signal og reell beslutning om å satse på økt bilbruk for arbeidsreiser til og fra bysentra. Når det legges til rette for økt mulighet til å bruke bil, vil det selvfølgelig bli brukt mer bil. Satsing på økt vegutbygging inn mot bysentra for arbeidsreiser koster et enormt antall milliarder, og da blir det ikke tilstrekkelig igjen til det enorme løftet av kollektivtrafikken i byene som trenges. Det er ikke mulig å gjøre begge deler, det viser all samferdselshistorie.

Regjeringspartiene må vite at det finnes ikke noen form for dokumentasjon på at en kan bygge seg ut bilkøene. All erfaring i Norge, som i resten av verden, er at det blir mer bilkjøring når det bygges ut for bilkjøring. Men «makta» sier noe annet: Å si nei til å tilrettelegge for enhver ønsket bilbruk, er noe som en politisk ikke kan opponere mot. Alle andre samfunnskrav om ubetinget øyeblikkelig tilfredsstillelse sier politikere nei til, men ikke til å tilrettelegge for enhver ønsket biltur. Alle journalister og alle politikere er enige om at ønsket om tilrettelegging for enhver ønsket biltur, er noe som samfunnet øyeblikkelig må bruke skattepenga til for å tilfredsstille. Noe annet er nærmest umulig å forfekte offentlig. Økt tilrettelegging for bilkjøring er et standpunktet som har «hegemonisk og ideologisk monopol».

Samferdselssektoren står for mer enn en firedel av Norges CO2-utslipp. Naturvernforbundet skriver på sin hjemmeside «faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har katastrofale følger for miljøet». Regjeringserklæringa uttaler ikke noe om at den har til hensikt til å gjøre noe med bilbruken. Det betyr at den ikke har tenkt å gjøre noe med denne klimautfordringa. Jeg er sikker på at regjeringspartiene har kunnskapen, men de tør overhodet ikke ta den politiske oppgava det er å utfordre det samferdselspolitiske hegemoniske monopolet. De har altså regjeringsmakt, men uten å benytte dens fordeler. — Tøft!

Mange vil si det er positivt og flott at det under samferdsel på regjeringserklæringas side 28 står: «- satse på utbygging av sammenhengende sykkelnett i byområder og tettsteder.» Det er bare det at i Vegplan II, fra 1977, ja nittenhundreogsøttisju, så stod det: «Utvalget har foreslått at utbygging av gang- og sykkelvegnettet bør prioriteres slik at alle tettstedene i 1985 har etablert et sammenhengende overordnende gang- og sykkelvegnett». Pr 7. oktober 2009, 32 år seinere, finnes det ikke et eneste sammenhengende sykkelnett i noen norsk by eller tettsted. Hvorfor skal vi tro på regjeringa nå?

Bilavgifter: Mer bilkjøring

Videre heter det under næringspolitikk på side 19 i regjeringserklæringa: «fortsette omleggingen av bilavgiftene for å stimulere til valg av mer miljøvennlige biler.» Hvor mye mindre forurensing blir det av «miljøvennlige biler»? Jeg vet at miljøvennlige biler er et av hovedkrava til særlig Bellona, men miljøvennlige biler er en blindveg. Også miljøvennlige biler krever areal, og enorme klimabelastinger til produksjon og utbygging avde samme veganlegga, og reduserer i tillegg det økonomiske grunnlaget for kollektivtransport. Såkalte «miljøvennlige biler» forutsetter tilrettelegging for at en fortsatt skal kunne bruke bil, og dermed i praksis slippe å bruke kollektive reisemåter. Altså: Fortsatt mer og økende privatbilbruk.

— Men hva med arealet som også de miljøvennlige bilene trenger for å komme fram? Litt dårligere framkommelighet for busser i bussfeltene? Hvor skal de miljøvennlige bilene parkere? På bekostning av hvem, Navarsete?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.