onsdag 15. februar 2017

Walid al-Kubaisi: «Fattige arabarar fryktar ikkje Trump», men det gjør de arabiske lederne


I siste nummer av Dag og Tid, har Walid al-Kubaisi skrivi en lengre artikkel om Trumps politikk og hvordan den kan bli mottatt i Midtøsten. Jeg har i et tidligere blogginnlegg sitert slutten av hans artikkel, om likheten mellom Norges og EUs innreiseregler og tidligere amerikanske presidenters forhold til innreise i USA. Her gjengir jeg al-Kubaisis første del av artikkelen, den om hvem i Midtøsten som vil like og ikke like det som Trump hevder vil være hans handlinger. 

«Verda er urolig. Trump styrer henne, men ho må med leva med denne presidenten. … Men det var veljarane som bar han til makttrona. Veljarane trur at han vil betre verda, og at det skal få attende USAs stordom som har vore dalande dei siste åra.»

Trump «…har levt med vakre kvinner og reist mellom hovudstader med privatflyet sitt på jakt etter meir rikdom og nye vakre kvinner.
     For meg som opphaveleg kjem frå den arabiske verda, kjennest det som om eg kjenner denne Trump. Han minner meg om arabiske leiarar, om oljesjeiker, om dei to sønene til Gaddafi og Saddam og om prinsane i golflanda og Saudi-Arabia. Alle desse leiarane lever eit liv som liknar på livet til Trump.»

«Trump uroar. Men det er ikkje dei arabiske fattige, ikkje soldatane som er i krig, ikkje dei undertrykte og marginaliserte arabarane som er redde for den nye presidenten. Det er dei rike som er redde, fordi Trump krev at dei må betala for at USA skal verna dei. Trump veit at det arabiske folket hatar dei arabiske leiarane. Utan amerikansk vern ville desse leiarane ha vorte drepne av sitt eige folk. Men med vern frå USA sit dei framleis med makta.»
«Om Trump vil forfølga dei korrupte, styrtrike arabiske leiarane som lever i luksus, vil mange arabarar ynskje initiativet velkomne. Leiarane har undertrykt folket, og dei er årsaka til kaoset og det miserable livet mange lever, anten dei bur i Midtausten eller lever som flyktningar i diaspora.» (Mi utheving).

«Presidenten i USA er ikkje særleg glad i arabarane, heller ikkje muslimane. Men kva amerikansk president har likt arabarane? Mange av dei har gått til åtak på den arabiske verda og teke del i den forferdelege situasjonen vi opplever i dag. Det ruinerte Midtausten kan ikkje verta verre med Trumps metode.

Trump vil ikkje starta ein ny krig, for krigen har gått føre seg i den arabiske verda sidan George H. W. Bush regjerte, og kan henda før. George W. Bush, Bill Clinton og Barack Obama har ikkje vore fredelege når det gjeld Midtausten. Dei har bomba Midtausten og sendt soldatar dit. Kvar og ein av desse presidentane har medverka til katastrofen i dagens Midtausten. »

Det er al-Kubaisi som kjenner arabiske land og politikk, ikke jeg. Så hans vurderinger teller tungt, ikke mine. Jeg håper al-Kubaisi har rett når han skriver «Utan amerikansk vern ville desse leiarane ha vorte drepne av sitt eige folk. Men med vern frå USA sit dei framleis med makta.» Likevel tror jeg ikke før jeg ser det at Trump vil trekke vernet av disse lederne. Det beste vil sjølsagt være om arabernes frigjøring ble deres eget verk. Men finnes det en slik sjølstendig ikke utenlands styrt opprørskraft? søndag 12. februar 2017

Walid al-Kubaisi: «Eg ser ikkje noko nytt med Trump». Mur og grensekontroll – hvorfor et problem bare når Trump vedtar det?Vestlige stats-ledere, politikere og jour-nalister, sammen med tilsvarende mange i Midtøsten og Nord- og Sør-Amerika, har ofte og sterkt gitt til kjenne sin motstand mot Trumps midlertidige innreiseforbud og bygging av en grensemur mot Mexico. Sammen med det betydelige dominerende internasjonale intellektuelle sjiktet for en grenseløs verden styrt av de internasjonale konvensjonene denne sjøloppnevnte eliten har fått gjennomført og ønsker seg mer av.

Innvandrer Walid al-Kubaisi fra Irak har bodd i Norge i 30 år, er forfatter, fast skribent i Dag og Tid og statsstipendiat, tar opp dette poenget i siste nummer av Dag og Tid, nr 6/2017.

«Eg skjønar heller ikkje reaksjonen mot Trump når han gjev ordre om at flyktningar skal nektast tilgang til USA i en ein periode på 120 dagar. Korleis kan nordmenn og europearar kritisera Trump utan å kritisera seg sjølve fyrst?»

al-Kubaisi viser til at i 30 år har det vært umulig for noen fra Irak, som hans venner, å få turistvisum til Norge. «Venene mine i Irak er ikkje velkomne i Noreg». Og det samme gjelder for «syrarar, afghanarar osb», skriver han. I den tida har blant andre både Brundtland, Bondevik, Stoltenberg og Solberg vært statsministre. al-Kubaisi viser videre til muren som Norge bygger mot Russland:

«Har vi ikkje akkurat bygd ein mur mot Russland for å hindra at flyktningar og innvandrar skal snika seg inn i Noreg? Kva er skilnaden på muren vår og Trumps mur? Eg ser ingen.»

Nå skal det sies at innvandringsorganisasjonene i Norge, og deres støttepartier Rødt, SV, V, MDG og Kr.F, er imot den norske innvandringspolitikken. Men engasjementet deres, sammen med journalistenes og de andre politikernes, er ikke like stor mot norsk politikk som den uttrykte forakten når Trump prøver å praktisere den samme politikken.

Walid al-Kubaisi viser til en annen sak som bare Trump kritiseres for:

«Alle land vil kontrollera grensene sine. Ikkje minst dei arabiske landa sjølve. Libanesarar kan ikkje få visum i golfstatane. Til og med konene til libanesarar som jobbar i Qatar, er hindra av innreise fordi dei ikkje får visum. Kuwait aksepterer ikkje at syrarar som arbeider i Kuwait, hentar born og koner dit.
Svært få syriske flyktningar er blitt tekne imot i golflanda. Parlamentariske medlemmer i i Kuwait erklærte syriske flyktningar uvelkomne fordi dei truga det fredelege samfunnet og ureina det med psykiske trauma. Kuwait er eit arabisk og muslimsk land. Var det nokon i verda som reagerte?
Kva land opnar grensene for syrarar? Ikkje dei rike arabiske landa. I Europa opplever flyktningar stor motstand blant folk. Grensene er i praksis stengde i dei fleste landa: Flyktningar er ikkje ynskte. Dei som krysser Middelhavet til Hellas, vert returnerte. Eg ser ikkje nok nytt med Trump


Hva kommer all denne nitidige forfølgelsen av Trump av, med forstørring av hans politikk og fravær av kritikk av andres tilsvarende politikk? Det kan ikke skyldes annet enn mangel på politisk dømmekraft og vurderingsevne. En slik mangel på politisk vurderingsevne tyder på manglende evne til å vurdere vanskelige politiske situasjoner der vi må omsette analysen i handling. Det er urovekkende.