fredag 26. februar 2010

Nei til hijab — nei til forbud

Av dem som går inn for sosialistiske økonomiske løsninger for samfunnet i Norge, går de fleste inn for ubegrensa innvandring til Norge, og gjerne helst fra muslimske land. Jeg innser at minst 1 milliard mennesker lever under helt uakseptable forhold, i hovedsak i muslimske land og i hovedsak som en konsekvens av den rike verdens og Norges politikk overfor dem. Men jeg, i motsetning til det absolutte flertallet av norske sosialister, ser ikke at løsninga på denne urettferdige verden er å la noen få utvalgte, komme til Norge. Innvandring som løsning på verdens elendighet er et veldelighetstiltak, ikke et politisk samfunnsmessig løsningstiltak; et radikalt tiltak som går til roten av problemet. Med på norske sosialisters individuelle borgelige veldedighetstiltak om ubegrensa innvandring til Norge, følger en tvilsom ufarliggjøring av religion generelt, og islam spesielt. Som ikke tar hensyn at flertallet av voksne nordmenn kan takke sin livsglede i dag nettopp fordi de kristne stengslene er nedkjempet, og nedkjempet nettopp som kristne stengsler med begreps nevnelse.

Men nå synes sjøl jeg at det har blitt for mye negativt om islam og muslimer. Oppmerksomheten til Mohyldeen Mohammads uttalelser står ikke i forhold til den politiske krafta han representerer. Han har dog bare ytra seg, riktignok avskyelig, men han representerer verken en politisk eller bevæpna organisasjon. Jeg synes faktisk at vi også kan vurdere hans uttalelser som et resultat av «ungdommelig overmot og feilgrep». Her er jeg faktisk litt enig med tidligere SVer og nå Aps generalsekretær, Raymond Johansen, om behovet for å møte uønsket politikk med politisk kamp, sjøl om jeg ikke helt liker sammenlikninga hans (!). Utsagnene til Mohammad har fått slik oppmerksomhet fordi det passer inn i det i hovedsak medieskapte negative islambildet vi har. Og er det noe som er sikkert med de frontene vi har fått, er at det ikke er en situasjon som innbyr til integrering og fellesskap. Hvis Frp hadde ønska det de sier de vil oppnå, følger de jo en helt merkelig og uforståelig taktikk for å oppnå sin politikk. Men sannheten er selvfølgelig at Frp kun er opptatt av en politikk som kan bidra til å skaffe dem flest mulig innbringende offentlige verv.

En sentral del av de moneteistiske religionene fra Palestina, er kampen mot kvinnenes selvstendighet, først og fremst mot deres seksualliv, fordi det har betydning for hvem som blir faren til barnet. For slik var kulturen på de tider religionene blei konstruert. Egentlig dreier det seg om kampen for å sikre at den formelle eieren av kvinnen, også blir den biologiske faren, og da må kvinnene sikres mot andre menns «tilgang». Med burka og niqab, blant annet. Hijab hevder Unni Wikan er en relativt ny politiske oppfinnelse, som symbol på politisk islam, fra 1980-tallet. Fantes ikke i Egypt på 1960-tallet, hevder Wikan.

Det må være hevet over tvil at disse plaggene har som hensikt å undertrykke kvinnene, og markere dem som sine menns eiendom. Men hvordan forholde seg praktisk til denne undertrykkinga slik at den opphører?

På alle arbeidsplasser, og i kontakt med offentlige kontorer og som tilsatt der, synes jeg det er rimelig å kreve forbud mot burka og nikab. Men å gå offentlig på gata, synes jeg vi får godta. Sist jeg var Zugspitze, Tysklands høyeste fjell, var de mange nicab-damene fra Münchens gågate også å treffe der oppe på 2 962 m (de hadde tatt heis opp). Rart og beklagelig for dem, men også et problem for lovgivere? Hijab er jeg mot på offentlige uniformer. Men er det egentlig noe problem for kundene at damer i kassaapparatet har det? Det er ikke urimelig å se på hijab som et symbol for å markere motstand mot alt i Norge, og ønske et helt annet samfunnssystem. Men så veldig sannsynlig er det vel ikke? Det er jo tillatt å bruke lue inne blant gutta nå, og all verdens slags caps-er, mm. Det kan diskuteres sider ved det, men hva er egentlig problemet med denne symbolbruken, som ikke er annet enn å markere sin personlige identitet på? Skal elever nektes å gå med Fritt Palestina-merke og VIF-lue?

Blir noe elever pressa mot sin vilje av foreldre å bruke hijab på skolen? Til og med under trussel om vold? Kanskje, muligens, men det må være opplagt at de foreldra i så fall vil gå på et tap overfor sine avkom om ikke så altfor lenge…

Les Bore den eldre. Se også Human Etisk Forbunds synspunkt.

Hijab kan umulig være et praktisk problem for undervisninga i skolen, og skiller seg ikke ut fra andre symboler elever bruker. Lag minst mulig problemer av saker som ikke er noe problem! Slaget om kvinneundertrykking står ikke ved forbud mot hijab i skolen for småjenter.

Denne gangen er jeg helt enig med likestillingsombudet, og Rødt, blant andre.

torsdag 25. februar 2010

Følgende innlegg blei trykt i Budstikka, Bærum, 17.02.2010. Merkelig nok blei Vømmel-sitatet, og Northugs motto, endra da det kjente ordtaket om at «de e er itjno som kjem til sæ sjøl», i Bærums spalter blei endra til «d e itjno som kjem ta sæ selv»!

Sammen mot Gullaug!

Vi i «Bevar og forny sykehuset i Drammen» registrerer med tilfredshet all den skepsis og motstand som det er i Asker og Bærum mot et nytt kjempesykehus ute på Gullaug i Lier. Etter vår mening er det all grunn til å vurdere konsekvensene av nytt sykehus på Gullaug slik Torleiv Ole Rognum hevder i Budstikka i november: At Asker og Bærum sykehus blir redusert til et sykehjem. Politikere i distriktene i Buskerud har dessverre ikke ennå forstått at virkeliggjøring av Gullaug betyr nedlegging ikke bare av Drammen sykehus, men også Kongsberg og Ringerike i tillegg til Bærum sykehus. Gullaug blir så dyrt at det ikke vil gi rom for de andre sykehusene, jf hva som skjer med Aker sykehus i Oslo i forhold til det nye store og dyre A-hus i Lørenskog.

«Bevar og forny sykehuset i Drammen» erkjenner behovet både for en oppgradering og utvidelse av dagens sykehusareal, men vi er imot Gullaug fordi det flyttes for langt fra der hovedtyngden av Buskeruds befolkning bor. I tillegg vil det generere stor trafikkøkning med privatbil som vil øke CO2-utslippene, stikk i strid med miljømålsettingene i prosjektet «Buskerudbyen» om å konsentrere store arbeidsplasser sentrumsnært og nær kollektivtrafikk som jernbane. Og fordi det er en trussel mot lokalsykehusene i Buskerud og deres føde- og akuttmottak. I tillegg kan alle prosjekterte bygninger på Gullaug plasseres inn på det nåværende sykehusområdet i Drammen. Fordelen ved fornyelse i Drammen er at utvidelsen av arealene der kan tilpasses behovene til de andre lokalsykehusene på en fleksibel og økonomisk måte. Og byggingen kan starte i morgen!

Gullaugforslaget er i dag en fiks ide som Buskerud-politikerne med få unntak er fullstendig besatt av. Helsebehovet er uviktig for dem. Gullaug-alternativets formål er et forsøk på å skape aktivitet på Hurumlandet, og bruke sykehuset som en brekkstang for å få fullført en veg til 4-5 milliarder kroner så Buskerud-folk raskere kan kjøre på handleturer til Sverige. Forslaget om plassering på Gullaug er en arv fra den tida da sykehusene var fylkeskommunalt eid. Men hva fylkestingspolitikerne i Buskerud måtte mene er jo mindre interessant og relevant for dagens sykehusområde Vestre Viken og Helse Sør-Øst. Bærums befolknings interesser må telle like mye som Buskeruds. Buskerudpolitikerne har heller ikke tilstrekkelig politisk oppslutning om sitt ensidige Gullaugkjør. I august 2008 fikk vi Synovate til å gjennomføre en meningsmåling om ønsket plassering av sykehuset blant innbyggerne i de fire kommunene Lier. Drammen, Nedre og Øvre Eiker. Folkemeninga var helt delt på midten. Det var bare i Lier og blant menn under 60 år at det var flertall for Gullaug. Alle andre var mot Gullaug.

Det er hevet over tvil at framtida for sykehuset Bærum med Gullaug i drift vil bli på sykehjemsnivå, i beste fall. Gullaug-prosjektet er svært kostbart og miljøskadelig. Det hevdes ofte at Asker og Bærum er kommuner med svært så ressursrike mennesker. Vil deres politikere bøye nakken for en fiks ide fra Buskeruds politikere og gi befolkninga i Asker og Bærum lengre veg til sitt sykehustilbud? Da må de reagere, for som Petter Northug jr har som motto: «De e itjno som kjem ta sæ sjøl»!