mandag 27. september 2010

Drammen har plass til hele Gullaug

Følgende innlegg står på trykk i Drammens Tidende i dag. Innlegget var et svar på et innlegg fra Arvid Skage som igjen var et svar på et innlegg fra Tom Helgesen, Harald Kaldestad og meg. Deler av Skages innlegg, som dette innlegget er et svar på, følger etter mitt.

Arvid Skage begrunner behovet for et sykehus på Gullaug med at psykiatri og somatikk må være tilbud i ett og samme sykehus. Nå er dette behovet for samlokalisering av disse sykdomsgruppene omstridt i helsesektoren. Men helt uavhengig av det: Alle bygg prosjektert på Gullaug får plass på det området Drammen kommune disponerer til sykehus, for samlokalisering.

Skal en ta framtidsutfordringene på alvor, må hensynet til miljø telle mye. Flytting til Gullaug vil generere ekstra trafikk, og bryter med alle prinsipper for transportreduksjon, jf Buskerudbyen og Naturvernforbundets uttalelse.

Mammutsykehus som Gullaug må trekke til seg pasienter fra andre sykehus for å være økonomisk drivverdige. Jf hva som skjer med A-hus i Oslo og nedlegging av lokalsykehusa der. Tør tilhengerne av Gullaug stå fram og kreve den uunngåelige konsekvens: nedlegging av sykehusene på Kongsberg, Bærum og Ringerike?

I sykehusområdet Vestre Viken skal de ulike sykehustilbudene nå vurderes, og hvilke sykehus som skal tilby hva. Noen spesialiteter bør stimuleres for hvert sykehus. De lokale akuttilbudene må opprettholdes, og da blir totaltilbudet på Gullaug umulig så nær Oslo. Fordelen ved å utvide og bygge nytt i Drammen, foruten miljøfordelene, er at utbygging her kan tilpasses behovene etter hvert som de oppstår. Er det noe som er nyttig og økonomisk for befolkninga i Bærum og Buskerud, og framtidsretta, er det utbygging i Drammen.

Arvid Skage skreiv i DT 22./23.09: «…Jeg avviser at min oppfølgende interesse for saken er tuftet på snevre lokal- og egeninteresser. I så måte har man nok gått glipp av den grunnleggende argumentasjon når det gjelder selve behovet for et nytt sykehuskonsept. — I decennier har forholdene ved Buskerud psykiatriske sykehus vært av en slik karakter at folk med et noenlunde oppgående samfunnsansvar har tiet i bunnløs skam over hvilke rammebetingelser det i årtier har eksistert ved angjeldende sykehus. … Jeg har også sittet som meddommer i tingretten og fått høre impliserte fortelle om forhold som har brakt for dagen rammebetingelser ved dette sykehus som ikke tilhører vår tid. …Fortsatt å drive og transportere pasienter mellom to behandlingstilbud er både kostbart og meningsløst, og representerer forhåpentlig ikke en opptreden overfor syke mennesker som skal knesettes for all fremtid. Nå er det faktisk gjort et sentralpolitisk vedtak på at det skal komme et Gullaug sykehus i Helse Sør-Øst RHF. Noen iblant oss insisterer på å gå med ryggen først inn i fremtiden, men verden blir ikke bedre av seg selv - det er det som er vår oppfordring.»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.