lørdag 16. januar 2010

Urettferdig trygderegel

Innlegg på trykk i Dagsavisen tirsdag 12. janaur.

Jeg har arbeidd 22 år i trygdeetaten/Nav, og mange av dem med yrkesretta attføring. Men først nylig ble jeg i forbindelse med en konkret sak gjort oppmerksom på en bestemmelse som jeg synes er dypt urettferdig, rammer sosialt skjeivt og er helt unødvendig. Nemlig folketrygdlovens § 4-8 om betydninga av innlevering av meldekort i tide for å få dagpenger under arbeidsløshet. Om meldekortet ikke leveres i tide uteblir retten og utbetalinga for godt, om det ikke var «rimelig grunn» til utelatelsen. Og «rimelig grunn» tolkes etter praksis strengt, som Trygderetten har uttalt i en konkret sak. Det er riktig å kreve at den som påberoper seg å være arbeidsledig må levere inn en bekreftelse på at han/hun fortsatt er arbeidsledig. Men det åpenbart urimelige ligger i at retten er tapt en gang for alle om innleveringa ikke skjer i tide, som en «bordet fanger»-regel. Regelen er ikke nødvendig for å fastslå om vilkåra var til stede. Jeg kan heller ikke forstå at regelen er i samsvar med folketrygdlovens formål eller generelle prinsipper om rett til offentlige ytelser.

Dette er en regel som i tilsvarende saker ikke ville blitt innført overfor middelklassen eller landets rikeste, for eksempel i skattespørsmål. Bestemmelsen i folketrygdlovens § 4-8 fjerde ledd bør endres slik at retten ikke tapes for alltid om innleveringa skjer for seint. Behovet for reduserte trygdeutgifter forsvarer ikke en så urettferdig og unødvendig bestemmelse.

Presisering i ettertid: Det er for den perioden meldekortet ikke er levert i tide, at retten for alltid er tapt. Men ikke for kommende perioder, om meldekortet innleveres i rett tid for disse periodene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.