torsdag 30. juni 2016

Ayaan Hirsi Ali, den frafalne muslim: Innvandrere må assimileres, ikke integreres
Ayaan Hirsi Ali, oppvokst i Sudan, er en frafallen muslim og i følge Jon Hustad «Verdas mest vidgjetne fråfalne muslim». Vanligvis er utvandra og flykta muslimer veldig populære blant de innvandrings-vennlige, men bare hvis de fortsatt er ivrige muslimer. Det er ikke Ali. Hun er en irritasjon for dem som mener at verdens muslimer er en forfulgt og plaga trosgruppe, også i Norge. Hun har flykta fra tvangsgifte, og er svært negativ mot den muslimske trua som hun mener kjennetegnes ved tvang og har som hovedmål å dominere, underkaste seg andre, om nødvendig med makt.  For mange er hun derfor sterkt mislikt, ikke minst for denne uttalelsen i boka Nomade: «I den virkelige verden fører ikke lik respekt for alle kulturer til en variert mosaikk av fargerike og stolte mennesker som i fredelig samhold opprettholder et vidunderlig mangfold av mat og håndverkstradisjoner. Det fører til lukkede enklaver av undertrykkelse, kunnskapsløshet og misbruk.» Hun mener at innvandrerne må bli som innbyggerne de kommer til, og dele deres verdier.  

Hun var nylig på et lukka og hemmelig seminar for Det Norske Nobelinstituttet på Solstrand i Os sør for Bergen. Ikke spesielt ettertrakta av norske journalister, for de skulle nok helst hørt argumentene for hvor raskt Hillary Clinton skal få fredsprisen. Men Jon Hustad i Dag og Tid fikk tilbud om å intervjue henne, og intervjuet er gjengitt i siste nummer, nr 25/2016 den 24. juni. Her gjengir jeg noe av intervjuet, som sterkt anbefales, som Dag og Tid generelt. Bladet med hele intervjuet kan kjøpes i pdf her.

Våpenkontroll — ikkje det viktigaste
Ali sier i intervjuet med Hustad at den amerikanske venstresidas kamp for våpenkontroll mot terror, er feil strategi. «… hugs at islamistane nytta trykkokarar som bomber under Boston maraton, vi har sett at dei har laga spikarbomber, dei har nytta knivar og dei har freista laga røyrbomber. Alt saman i USA.» «Den enorme merksemda på våpenkontroll er langt på veg eit blindspor. Storbritannia og Franrike har strenge våpenlover. Vi såg kva som hende i London og Paris.» «Er det noko islamistiske terrororganisasjonar ikkje bryr seg om, er det amerikansk våpenlovgjeving».

FBI er nekta å sjå etter ord som «jihad» og «kalifat»
Ali meiner at det kom til ei omlegging av amerikansk overvaking i 2009-10, og at det er årsak til at terroristane no ikkje vert fanga opp. «Då vart tryggingsmakta beden om å fjerna opplysningar frå registra sine om dei religiøse synspunkta til einskildindivid», hevdar ho. «Dei skulle ikkje lenger sjå etter det Ali kaller «farleg» religiøs aktivitet … Islam vart prioritert ned, einsame ulvar prioriterte opp». «Konsekvensen vart at det ikkje lenger såg etter ord som  «jihad» og «kalifat» … og dimed siglar FBI i mørkret. »

Ikkje «integrering», men assimilering
Ali i Hustads intervju: «Så kjem spørsmålet om integrering, eit ord eg elles ikkje likar, eg nyttar helst ordet «assimilering». Det er ikkje nok at muslimane kjem i arbeid. Europa bør sjå til USA: Innvandrarane skal verta ein del av lokalsamfunnet, og dei må dela verdiane som lokalsamfunna er bygde på. Særleg to ting må på plass: rettane til kvinner, dei skal stå på like fot med menn, og at vi innser at islam handlar om dominans».


Vesten går i feil retning
Ali meinar at trugsmålet mot Europa frå innvandring og islam ikkje passar inn i ein høgre-venstre-akse. «Islamistane skil ikkje mellom høgre- og venstresida, dei bryr seg ikkje om korleis vi talar om dei og islam. Dei vil drepa menneske på båe kantane. Ekstremistane vil fjerna heile det politiske systemet vi har og føra inn islam overalt. Vi må stå saman om å kjempa ned terroristane.» Ali meiner det motsette av alle dei norske partileiarane utanom Fremskrittspartiets: «Islam har noko å gjera med det


Ali meiner Vesten går i feil retning, og at sidan ho kom til USA for ti år sida, «har alt vorte mykje, mykje verre». Ho er elles sliten av å måtte åtvara mot islam, seier ho.


Hennar historie: (norsk wikipedia er ikke oppdatert om Ali, naturlig nok?). Ho kom til Nederland i 1992, og er nå utdanna statsviter. Sammen med Theo van Gogh lagde hun filmen Submission (Underkastelse) om islamsk kvinneundertrykking og som van Gogh blei hogd ned og drept for av en muslim, på åpen gate under innspilling. Hustad skriv vidare i faktaboksen om opphaldet i Nederland «der ho etter kvart vart innvald i parlamentet, men måtte gå ut etter at det vart avslørt at ho laug om asylsøknaden.» Det førte også til at den nederlandske regjeringa måtte gå av, og ho drog til USA. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.