tirsdag 23. november 2010

Gullaug: En trussel mot alle sykehus i Vestre Viken

Følgende innlegg står på trykk i Drammens Tidende i dag:

Avtroppende ordfører Ulla Nævestad i Lier slår i DT 20.11 et slag for sin kommunes drøm om en statlig betalt hjørnesteinsbedrift i ti-milliarder kroner-klassen i kommunen. Men hun avslører ikke annet enn sin egen kunnskapsløshet. Hun burde ha hørt om tiltaket «Buskerudbyen», der Samferdselsdepartementet betaler blant annet hennes egen kommune for å gjennomføre tiltak som reduserer biltrafikken. Og som anbefalingene er entydige på: Store arbeidsplasser skal plasseres mest mulig i sentrum, da reduseres reisebehovet. Nævestad vil ikke finne en eneste trafikkforsker i hele verden som vil konkludere med at plassering av store arbeidsplasser som sykehus mm lengst vekk fra et sentrum skaper minst trafikk. Naturvernforbundet i Buskerud har også regnet ut økningen i trafikken ved å flytte Drammen sykehus til Gullaug. Lavt anslått til 5 millioner personkilometer i året, med tilsvarende økning i CO2-utslipp.

Transportmulighetene til og fra Drammen sykehus kan og bør nok forbedres. Men det rokker ikke at alle vil få kortest reiseveg og færrest trafikkbelastninger om valget blir Drammen. Til Gullaug finnes det ikke tilfredsstillende veger til sykehus. Bare veger vil koste minst 5 milliarder i tilegg til sykehuset, og da er moderne kollektive transportmidler ikke regnet med.

Det er riktig at Drammen har plass til alt på Gullaug. Det er et selvstendig argument mot Gullaug. Men forskjellen er at Drammen kan bygges ut bitvis i samsvar med det behovet som til enhver tid måtte være i hele sykehusregionen Vestre Viken. Mens Gullaug må bygges ut fullt ut med en gang for å få tilstrekkelig igjen for investeringa. Og et utbygd Gullaug vil være en konstant trussel mot et allsidig sykehustilbud i Bærum, på Ringerike og i Kongsberg.

Nå har stortingsrepresentant Trond Helleland bekreftet at Høyres leder Erna Solberg sier at Høyre sentralt støtter nytt sykehus på Gullaug. Jeg tror imidlertid mer på det Høyres ordfører i Bærum, Odd Reinsfelt, sier: Nemlig at det skal bli svært vanskelig å få et samla storting til å støtte nok et nytt dyrt sykehus i det sentrale Oslo- og Østlandsområdet — mot alle de sykehusbehov som finnes ellers i Norge. Det mener også Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Marianne Aasen fra Akershus.

Tidligere direktør i Vestre Viken, Erik Omland, har uttalt at nytt sykehus på Gullaug neppe kunne stå klart på ti år. Det vil si i 2020 – tidligst. Dersom en er opptatt av arbeidsforholdene til de ansatte og av pasientene, er den eneste løsninga å fornye og bygge nytt i Drammen sentrum. Arbeidet der kan starte i morgen! Det vil skape ro i sykehusdebatten i hele Vestre Viken og raskere forbedringer for alle i en økonomisk og miljømessig forsvarlig ramme.

Nytt sykehus på Gullaug er et monster, og har nå bare ett argument til støtte for seg: Et prestisjeprosjekt for en politisk elite som vil melke staten for milliarder til egen region.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.